ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen általános szerződési feltételek a EOLO Reklám Kft. valamennyi, a www.miamiashop.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.


A miamiashop.hu oldalon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek lesznek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjunk a forgalomból. Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre előzetes bejelentés nélkül módosítsuk ezeket a Feltételeket. Megrendelésedre azok a Feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése idején a miamiashop.hu oldalon szerepeltek.


A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a MiaMia nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A MiaMia semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadod és magadra nézve kötelezőnek ismered el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszed és elfogadod az alábbiakat:

1.    A szerződő partner azonossága
A szerződés az EOLO Reklám Kft.(a továbbiakban MiaMia) jön létre.

Társaság cégneve: EOLO Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság rövidített cégneve: EOLO Reklám Kft.
Társaság székhelye: 1012 Budapest, Logodi utca 60. (egyben a központi ügyintézés helye is)
Ügyvezető: Sántha Melinda
Cégjegyzékszám: 01-09-996232
Adószám: 14931736-2-41
OTP Számlaszám: 11701004-20243854
Ügyvezető: Sántha Melinda
Telefonszám: +36-30-627-3527
E-mail: ugyfelszolgalat@miamiashop.hu

2.    A szerződés létrejötte
Szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhatsz. A „Beteszem a kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudod a terméket virtuális kosarába helyezni. A kosárba helyezés után tovább nézelődsz a Webáruházban („Tovább vásárolok”) vagy befejezed a nézelődést és elkezded a megrendelés folyamatát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkeztél fiókodba vagy megadtál minden szükséges személyes adatot és szállítási címet, a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintva haladhatsz tovább. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztanod a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésed adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheted.  A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheted megrendelésedet és küldheted el a MiaMia részére.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudod. Terméket törölhetsz a kosárból, megváltoztathatod a személyes adataid, a termék mennyiségét is növelheted, illetve csökkentheted.  

Amennyiben az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítetted és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintottál, akkor megrendelést adsz le, mely ajánlatnak minősül.

Ha terméke(ke)t helyezetél a kosarába, azonban anélkül hagyod el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adtál volna le, a MiaMia a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küldhet a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett vásárló részére. A MiaMia által a vásárló részére elküldött email vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A MiaMia által küldött e-mail reklámot nem tartalmaz.


3.    Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte
Miután elküldted megrendelésed, az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk, mely automatikus e-mail megerősíti, hogy a MiaMia megkapta az általad elküldött megrendelést. Az automatikus e-mail a megrendelésed részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésed elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy megrendelésed beérkezett a MiaMiahoz. 

A MiaMia az ajánlatod külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat MiaMia általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

Mentesülsz az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapod meg az MiaMiatól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát veszel észre, azt 1 napon belül jelezned kell a MiaMia felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 


4.     A szerződés szövegének tárolása
A megrendelés adatait a MiaMia tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretnéd kapni, akkor kinyomtathatod a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőn, miután elküldted a megrendelést. Miután megadtad a MiaMia részére az e-mail-címed, akkor a MiaMia elküldi Neked megrendelésed valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathatsz.


5.    Elállási jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a.    a terméknek,
b.    több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c.    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d.    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az EOLO Reklám Kft. részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt elállási-nyilatkozat mintát is. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi a MiaMianak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe MiaMia a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (30 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a MiaMia részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék MiaMia címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. MiaMianak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül MiaMia visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a MiaMia által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  

A MiaMia jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül MiaMia a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés folyamán az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a MiaMia, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.1.    A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
 
-    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a MiaMia, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
-    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, higiéniai vagy minőségbeli okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. selyem sálak)
-    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac MiaMia által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és kérjük a visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteted fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogod elvesztését. A következő címre küldd vissza a csomagot: EOLO Reklám Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 60.) 

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írd rá a borítékra: "MiaMia webáruház"

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor a Te valamint a MiaMia segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt, a küldemény mellett találod.

Amennyiben kérdésed lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, fordulj a MiaMia ügyfélszolgálatához.

E-mail: ugyfelszolgalat@miamiashop.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon: +36 30 627 3527 (normál díjszabással hívható), nyitva tartás: H-P 08.00-17.00


6.    Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztat Téged a MiaMia. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fog a MiaMia erről tájékoztatni.
 
7.    Szállítási költségek
A MiaMia a megrendelés során szállítási költséget számíthat fel, melynek összegéről a megrendelés során, még a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztat. Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a MiaMia.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a MiaMianak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismered, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha sérülést tapasztalsz a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérned kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a MiaMia díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a MiaMia felelősséget nem vállal!


8.    Termékszavatosság, jótállás

Amennyiben a megvásárolt termék hibás, a MiaMia az összes vonatkozó törvényi kötelezettségét betartva jár el. Amennyiben egyértelmű anyagi vagy gyártási hibás termékkel kapcsolatban van panaszod, beleértve a szállítás közben megsérült terméket is, kérjük, tudasd velünk, azzal, hogy haladéktalanul visszaküldöd a terméket.
9. Átruházás
A MiaMia fenntartja a jogot, hogy a termékek leszállításával kapcsolatban keletkezett követeléseit harmadik személyekre engedményezze, vagy azt harmadik személyek javára megterhelje.


10.    Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetésig az áru a MiaMia tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a birtokodba kerül, felelősséggel tartozol a MiaMia irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11.    Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés
Az áru kifizetése a Te választásod szerint történhet banki előreutalással, PayPal-al vagy utánvéttel. A MiaMia fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utald a következő számlaszámra:
Társaság cégneve: EOLO Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság székhelye: 1012 Budapest, Logodi utca 60.
OTP Számlaszám: 11701004-20243854

Kérjük, add meg rendelési számod, - illetve amennyiben rendelkezel ügyfélszámmal, - ügyfélszámod is a közlemény rovatban!
12.    Tulajdonjog
A MiaMia weboldalán minden szellemi alkotáshoz fűződő jog tulajdonjog, mint például védjegy vagy szerzői jog, az EOLO Reklám Kft. tulajdona. A MiaMia weboldal és tartalmának felhasználása, beleértve az ilyen tartalom részben vagy egészben történő másolását vagy tárolását is, a saját személyes, nem kereskedelmi használatot leszámítva az EOLO Reklám Kft. engedélye nélkül tilos. 

13.    Kapcsolatfelvétel
Az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhetők vagyunk.

Esetleges kérdéseiddel vagy reklamációval, kérjük, fordulj a MiaMia ügyfélszolgálatához.

E-mail: ugyfelszolgalat@miamiashop.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon: +36 30 627 3527 (normál díjszabással hívható), nyitva tartás: H-P 08.00-17.0014.    Jogérvényesítési lehetőségek

14.1.    Panaszügyintézés 
A termékkel, vagy a MiaMia tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásaidat a 13. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheted elő.

A MiaMia a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a panasz kezelésével nem értesz egyet, akkor a MiaMia a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel. A MiaMia a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. MiaMia a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén számodra legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Az EOLO Reklám Kft.-hez írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a MiaMia az elutasítás indokáról tájékoztat Téged. 

14.2.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a MiaMia és aközted esetlegesen fennálló jogvita a MiaMiaval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhetsz, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva számodra:

-    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
-    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


15.    Adatvédelem
Adatvédelmi előírásainkat itt találod.


16.    Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Az EOLO Reklám Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A  EOLO Reklám Kft  fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.06.01.